شاخ و برگ ها
گلستون از 8 شاخه تشکیل شده است که شما با توجه به گفتاری که آن را پیگیری می کنید می توانید شاخه ی مورد نظر آن را برگزینید که این شاخه ها و گفتار ها تشکیل شاخ و برگ های گلستون را می دهد.

MyBB, © 2002-2019 MyBB Group