آرشیو
ممکن است پس از چند سال و سنگین شدن گلستون برای لود شدن، برخی از پست ها به " آرشیو " منتقل شوند و یا برخی افراد برای کمتر مصرف شدن حجم مصرفی خود می توانند از این حالت استفاده کنند.

MyBB, © 2002-2019 MyBB Group