ورود و خروج
پس از ورود به گلستون به وسیله گزینه ی " ورود " در سربرگ آن می توانید با کلیک بر روی فلش کنار شناسه ی خود و با برگزیدن گزینه ی " برون رفت " می توانید از گلستون خارج شوید. همچنین شما می توانید به وسیله ی گزینه ی " برون رفت " در انتهای برگ نخست از گلستون خارج شوید.

MyBB, © 2002-2019 MyBB Group