پیام ویژه
برای فرستادن پیام ویژه به هموندان دیگر دو راهکار پیش روی شماست : در راهکار نخست ابتدا باید با کلیک کردن بر روی شناسه ی آن هموند به پروفایل او بروید و سپس با کلیک بر روی شناسه ی او با گزینش " فرستادن یک پیام ویژه به ... " برای او پیامی بفرستید. در راهکار دوم شما باید در " پایشگاه هموند " بر روی گزینه ی " فرستادن پیام " در سمت راست کلیک کنید و با وارد کردن شناسه ی هموند مورد نظر برای او پیامی بفرستید.

MyBB, © 2002-2019 MyBB Group