کنترل پنل
با کلیک بر روی فلش کنار شناسه ی خود در سربرگ گلستون می توانید به " کنترل پنل " دسترسی داشته باشید. در این پایشگاه می توانید در بخش " گنجه " پیام های خود را مشاهده و آن ها را ویرایش کنید. در بخش " پوشه ی من " می توانید تنظیمات مشخصات، شناسه، رمز ورود، ایمیل و یا فرتور را دیگر گون کنید. بخش " گوناگون " از زیر بخش هایی تشکیل شده است : در زیر بخش " گروه های من " می توانید گروه های هموندی ای که در آن هموند هستید را ویرایش کنید و یا گروه تازه بسازید. در زیر بخش " فهرست دوستان / سیاه " می توانید هموندانی که دوست شما هستند و یا هموندانی که می خواهید آن ها را بلاک کنید در این فهرست قرار دهید. در زیر بخش " سرپرستی پیوست ها " می توانید تمام پیوست هایی را که تا کنون انجام داده اید سرپرستی کنید. در زیر بخش های " گفتار های هموند شده " و " شاخ و برگ های هموند شده " نیز می توانید گفتارها و شاخ و برگ هایی که در آن هموند شده اید را مشاهده کنید. در زیر بخش " نمایش مشخصات " نیز می توانید پروفایل خود را مانند یک شخص سوم مشاهده کنید.

MyBB, © 2002-2019 MyBB Group