ایجاد گفتار
پیش از اینکه گفتاری را ایجاد کنید باید به شاخ و برگ درخور آن گفتار را برگزینید. سپس کافی است به آن شاخ و برگ رفته و با کلیک بر روی گزینه ی " ایجاد گفتار تازه " به برگه ای برای ایجاد گفتار تان هدایت خواهید شد. در ضمن برای استفاده از نمایه های تان ( چه آنهایی که در سیستم گلستون بارگذاری کرده اید و چه آنهایی که از جای دیگر لینک گرفته اید ) باید لینک کپی شده ی خودتان از آن نمایه را در گزینه ای که به شکل یک نمایه در نوار ابزار جعبه ی متن وجود دارد، قرار دهید.

MyBB, © 2002-2019 MyBB Group