افزودن دیدگاه سنجی
دیدگاه سنجی ها فقط می توانند هنگام گشایش یک گفتار تازه به گفتار افزوده شوند. در انتهای برگه ی " فرستادن گفتار تازه " بخشی با نام " دیدگاه سنجی " وجود دارد. در این بخش کافی است تیک گزینه ی " می خواهم یک دیدگاه سنجی بفرستم " را بزنید و شمار گزینه های خود را مشخص کنید و پس از فرستادن گفتار به برگه ای هدایت خواهید شد که تنظیمات مربوط به دیدگاه سنجی را می توانید در آنجا انجام دهید.

MyBB, © 2002-2019 MyBB Group