پاک کردن و ویرایش فرستاده ها
برای پاک کردن و ویرایش هر فرستاده کافی است روی گزینه ی " پاک کردن " و یا " ویرایش " در پایین هر فرستاده ی خود کلیک کنید. البته باید توجه داشته باشید که اگر فرستاده ی شما نخستین فرستاده ی گفتار باشد، با پاک کردن آن فرستاده، گفتار مورد نظر نیز پاک خواهد شد.

MyBB, © 2002-2019 MyBB Group