فرستاده ی تازه
اگر شاخ و برگی دارای فرستاده ای تازه باشد، نمایه ی تیک آبی آن شاخه به نمایه ای با رنگ سرخ و ضربدر دیگر گون خواهد شد تا به شما آگهی دهد. البته با بردن ماوس بر روی نمایه ی سرخ می توانید با کلیک بر روی گزینه ی " نشانه گذاری همچون خوانده شده " بدون خواندن سخنان تازه آن را از حالت سرخ و خوانده نشده خارج کنید.

MyBB, © 2002-2019 MyBB Group