فرستاده های هموندان
برای این کار سه راهکار پیش روی شماست : در راهکار نخست شما باید در بخش " جستجو " واژه ای را که در فرستاده های آن هموند به دنبال آن می گردید وارد کنید. در راهکار دوم شما می توانید از داخل پروفایل آن هموند و با کلیک بر روی گزینه های " یافتن همه ی فرستاده ها " و یا " یافتن همه ی گفتار ها " در بخش " شمار فرستاده ها " فرستاده های آن هموند را مشاهده کنید. در راهکار سوم شما باید بر روی گزینه های " یافتن همه ی فرستاده ها " و یا " یافتن همه ی گفتار ها " در کنار یک فرستاده از آن هموند کلیک کنید تا بتوانید همه ی فرستاده های او را مشاهده کنید.

MyBB, © 2002-2019 MyBB Group