گزارش یک فرستاده
اگر فرستاده ای با سازش نامه ی گلستون مخالف بود و یا به هر سبب دیگر خواستار گزارش آن به سرپرست گلستون هستید، کافی است بر روی گزینه ی " گزارش " کلیک کرده و پس نوشتن سبب گزارش تان، آن را برای سرپرست بفرستید.

MyBB, © 2002-2019 MyBB Group