سیستم آگهی
هنگامی که نخستین بار وارد گلستون شدید، با سیستمی برخورد کردید که از شما خواسته بود که آن را فعال یا رد کنید. این سیستم یک سیستم آگهی رسانی به هموندان است که شما را از رویداد هایی که در گلستون رخ داده مادامی که گلستون در مرورگر شما باز است ( حتی اگر مرورگر مینی مایز شده باشد )، آگاه خواهد کرد. با فعال سازی این سیستم پس از اینکه رویدادی ( مانند پاسخ تازه به گفتار شما، پاسخ تازه به گفتاری که در آن هموند شده اید، فراخانی شما به وسیله ی هموند دیگر، هنگام دریافت پیام و ... ) رخ دهد، به شما به وسیله ی پیامی در سیستم شخصی شما ( مانند کامپیوتر، موبایل و ... ) آگاهی داده می شود. همچنین برای اینکه هموندی را بتوانید فراخان کنید کافی است نشانه ی @ را در ابتدای شناسه ی او در هر فرستاده ای که می خواهید او را در آن فراخان کنید، قرار دهید. در ضمن اگر در ابتدا این سیستم را نپذیرفتید و سپس رای تان دیگر گون شد، کافی است کوکی های گلستون را از مرور گر خود پاک کنید و سپس دوباره به گلستون وارد شوید تا پیام ابتدای گلستون برای شما تکرار شود.

MyBB, © 2002-2019 MyBB Group