گلستون
میگن - نگارش قابل چاپ

+- گلستون (http://www.golestoon.com)
+-- شاخ و برگ : شاخ و برگ (http://www.golestoon.com/forumdisplay.php?fid=1)
+--- شاخ و برگ : اندیشه (http://www.golestoon.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- تاپیک : میگن (/showthread.php?tid=7)میگن - Homa - 20160811

میگن آدمی به ریش نیس به ریشه ست

آدمی نه به ریش ست و نه ریشه


بلکه  اندیشه ستمیگن - سرپرست گلستون - 20160815
باری به هر جهت

.

.

.

بزیا از پروفسوری فقط ریششو دارن

بزیام فقط ریش دارن و ریشه دارن ولی اندیشه ندارن

بزیا از فرنگ فقط نشستن رو توالت فرنگیشو یاد گرفتن

بزیام از فرهنگ فقط جنگولت بازیاشو بلدن

بزیا از مردی فقط سبیلشو دارن

بزیام به دسته بیلشون می نازن

بزیا مدام تو عیش و نوش ان

بزیام همش نیش می زنن

حالا به این آش شله قلمکار نگی شیر تو شیر بگی خر تو خر چه توفیری می کنهمیگن - سرپرست گلستون - 20160908

زندگی نیازمند آدم های ساده ای که بی پیرایه کار می کنند نه نابغه های مغروری که پر از افاده اندمیگن - Test - 20170811

زندگی نیازمند آدم های ساده ای که بی پیرایه کار می کنند نه نابغه های مغروری که پر از افاده اند